Voorwaarden en privacy

Algemene verkoopvoorwaarden Plutar B.V

Artikel 1 – Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier Plutar B.V. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden    verstaan: iedere (rechts) persoon die met Plutar een overeenkomst heeft afgesloten c.q wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, levering van goederen en / of diensten en overeenkomst met Plutar.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij.
 • Indien Plutar en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van een bepaalde aanbieding, opdracht, levering van goederen en diensten ten behoeve van  de dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Plutar van toepassing.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 • Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Plutar in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen en vermeld.
 • Mondelinge toezeggingen en afspraken met onze medewerkers binden Plutar niet, tenzij door ons schriftelijk bevestigd.
 • De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichten zijn niet bindend voor Plutar.
 • Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes en prijs of andere bescheiden mogen niet aan derde ter inzage gegeven worden.
 • Aanbiedingen in welke vorm dan ook, verplicht Plutar niet tot acceptatie van de order. Bij niet –aanvaarding hiervan wordt de wederpartij uiterlijk binnen 30 dagen in kennis gesteld.

Artikel 3 – Bestellingen

 • Na ontvangst van een bestelling is annulering niet meer mogelijk.
 • Voor bestellingen met een minimum orderbedrag van € 500,= ex btw draagt Plutar de kosten voor transport.

Artikel 4 – Levering en transport

 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij, en vindt plaats op de begaande grond achter de eerste deur. Voor pallet levering mits voldoende doorgang.
 • Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade schriftelijk te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.
 • Plutar is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
 • Opgave van leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De leveringstermijn gaat in als Plutar de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij zijn ontvangen.
 • Zodra Plutar kennis draagt van het feit en / of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt , zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.
 • Levering is exclusief montage op locatie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 – Risico

 • Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening – vanaf € 500,= ex btw – en risico van Plutar, door een door Plutar aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.
 • Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, worden deze door Plutar opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6 – Garantie

 • Plutar verleent garantie m.b.t door Plutar geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering. De garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldig gebruik of onderhoud.
 • Garantie aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 • De garantie vervalt, indien de wederpartij derden inschakelt die werkzaamheden aan het leverde uitvoert.
 • Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie zal Plutar allereerst trachten het geleverde te repareren. Plutar sluit eventuele gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

Artikel 7 – Reclamatie

 • Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Plutar te geschieden. Ruiling,  terugname of vergoeding kan daarna niet meer plaatsvinden.
 • Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 8 – Retouren

 • Retourzendingen worden, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Plutar, niet aanvaard.
 • Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Plutar te wijten is, zijn voor rekening en risico van Plutar.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Plutar totdat wederpartij alle verplichten uit de gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Geleverde goederen kunnen worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan de verplichtingen houdt, of Plutar gegronde redenen heeft dat wederpartij zich niet aan de verplichten zal houden.
 • De door Plutar geleverde goederen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om goederen te verpanden.
 • In geval van surseance van betaling of faillissement is Plutar gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te annuleren en het onbetaald gebleven deel terug te vorderen. Plutar is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Plutar op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 10 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan : alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Plutar geen invloed kan uitoefenen, waardoor Plutar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • Plutar heeft het recht indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat Plutar tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 • De partij die meent in overmacht te verkeren dient de andere partij per ommegaande te informeren.

Artikel 11 – Betalingen

 • Betaling dient te geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien wederpartij niet, niet tijdig of volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Plutar gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat wederpartij in verzuim is gebleven.
 • Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Plutar aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag voor de inningskosten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Plutar in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.
 • Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Plutar niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij wederpartij als derden.

Artikel 13 – Overige bepalingen

 • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij Plutar. Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Privacybeleid Plutar B.V                                                                    

Artikel 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken

Plutar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersonen
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nieuwsbrief aanmelding
 • Registreren van catalogusaanvraag

Artikel 2 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Plutar B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Artikel 3 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plutar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogus
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Artikel 4 – Geautomatiseerde besluitvorming

Plutar B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plutar B.V.) tussen zit.

Artikel 5 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plutar B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

Plutar B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plutar B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 7 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plutar B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 8 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plutar B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@plutar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plutar B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plutar B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plutar.nl.